داوود امیراحمدی

مدرس و مشاور مدیریت

دوستار تغییر و تحول، مبتکر و مدرس دوره آموگرمی ( آموزش و سرگرمی ) برای کسانی که به دنبال تغییر هستند ولی نقطه شروع آن را نمی یابند ...

تماس کاری

تماس شخصی