تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۰۱ بهمن ۱۳۶۱
  • فارسی
  • عکاسی
طبیعت و نشاط بهاری را دوست دارم.به خبرنگاری به عنوان یک حرفه مقدس می نگرم.

اطلاعات تماس

  • work_email