تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۱۰ فروردین ۱۳۳۸
  • فارسی
  • آموزش عالی
دکتری تخصصی روان شناسی تحولی، دانشیار دانشگاه تهران، مدیرمسئول ماهنامه کودک و فصلنامه علمی ترویجی رویش روان شناسی، نایب رئیس انجمن ایرانی روان شناسی، عضو هیات مدیره انجمن بالینی کودک ونوجوان ایران، هیپنوتراپ، روان درمانگر

اطلاعات تماس

  • work_email