مختصری درباره من

شریعتی علاوه بر شهرت زیادش برای سهم داشتن در انقلاب ایران، دلیل دیگر شهرتش کارنامه فعالیت‌های اوست که برای احیای مذهب و سنت در جامعه و بیدادگری نسبت به سلطنت وقت داشته است.

سوابق تحصیلی
کارشناسی ادبیات1334 - 1338
دانشگاه مشهد

شبکه های اجتماعی